top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AMBULANCEDIENST

MEDICAL TRANSPORT SERVICES BV

Iedere klant / patiënt die beroep doet op onze diensten, gaat automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar gemaakt zijn.

1.    Op al onze diensten en overeenkomsten zijn onderhavige voorwaarden van toepassing behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

2.    Tariefbepaling
Onze prijzen zijn indicatief en kunnen wijzigingen ondergaan in het licht van marktprijsstijgingen, taxen, maatregelen van overheidswege dergelijke meer. De offertes hebben een geldigheidsduur van hoogstens tien dagen.

Tarieven worden bepaald volgens het type van geleverde diensten, met uitzondering van contractuele afspraken met onze partners (mutualiteiten, ziekenhuizen, ...).

-    Ambulancevervoer (ambulance transporten)
-    Rolstoelvervoer
-    Zittend vervoer
-    ...

Er wordt telkens gewerkt met een starttarief en kilometer prijzen - de starttarieven en kilometerprijzen worden bepaald door het type transport, met uitzondering van contractuele afspraken met onze partners (mutualiteiten, ziekenhuizen, ...).

Het vervoer per Ambulance is vrijgesteld van BTW,  “art. 44 § 2.1° W. BTW”.


3.    Toeslagen 
Ambulancedienst “Medical Transport Services BV” behoudt zich het recht om extra toeslagen te heffen op het vervoer per ambulance, 

-    Toeslag Wachttijd (1ste 15 min gratis, per begonnen 15 min 1 toeslag)
-    Toeslag Nachttarief (van 20u tot 6u)
-    Toeslag Zon & Feestdagen
-    Toeslag materiaal en medische zuurstof
-    …….
4.    Onverrichte Zaken
Ambulancedienst “Medical Transport Services BV” behoudt zich het recht om geannuleerde transporten aan te rekenen, volgens de onderstaande type annulaties

Annulatie binnen 2 uur voor aanvang van het transport = 1x het starttarief van de geannuleerde rit (enkele reis)
Overname (112) ambulance = 1x het starttarief van de geannuleerde rit (enkele reis)
Weigering transport / nutteloze rit = 1x het volledige bedrag van de geannuleerde rit (enkele reis)


5.    Kortingen
Eventuele toegekende kortingen vervallen volledig of gedeeltelijk bij niet naleven van de toegekende betalingstermijn.

 

6.    De verbintenis van de dienstverlener is een middelen verbintenis. De dienstverlener verleent transportdiensten en geen medische diensten. De dienstverlener doet de nodige inspanningen om de klant comfortabel te vervoeren naar de bestemming, maar de dienstverlener verleent geen medische prestaties tijdens het transport. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik een opdracht te weigeren indien zou blijken dat de klant meer gespecialiseerde en of medische diensten tijdens het vervoer nodig heeft of indien de dienstverlener zou vaststellen dat het vervoer niet volgens de nodige veiligheidsvereisten kan verlopen. Het voorschot blijft in elk geval verschuldigd. De klant dient de dienstverlener bij bestelling te informeren over desbetreffende risico’s of dergelijke meer.

7.    Aansprakelijkheid
Ambulancedienst “European Medical Emergency Service vzw”, is enkel aansprakelijk voor zover een zware fout of nalatigheid in haar hoofde kan worden aangetoond en in geen geval zal de schadevergoeding hoger kunnen zijn dan hetgeen door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 

De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor schade aan voorwerpen. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor schade aan personen die vreemd is aan het vervoer. De dienstverlener is enkel aansprakelijk bij zware fout of bedrog. Desgevallende schadevergoedingen kunnen niet het bedrag gedekt door de verzekering overschrijden.

8.    Facturen 
Facturen worden digitaal of per briefpost verstuurd en zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum via storting op het aangegeven rekening nummer. De gefactureerde bedragen zijn verschuldigd ongeacht het aandeel waarvoor inbreng in de mutualiteit mogelijk kan zijn. 
Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege een intrest verschuldigd van 10% per jaar en een forfaitaire vergoeding van 10%. De dienstverlener verleent geen medische diensten en is derhalve niet onderworpen aan de verjaringstermijn voor medische diensten. De verjaringstermijn bedraagt tien jaar. In geval van laattijdige betaling, zal vanaf de éérste herinnering automatisch een administratieve kost van 5€ aangerekend. 

9.    Klachten - betwistingen
Klachten en/of betwistingen dienen te worden gemeld binnen de zeven dagen na factuurdatum.

Alle meldingen of klachten over onze dienstverlening dienen schriftelijk geformuleerd te worden per briefpost of per é-mail aan:

Medical Transport Services BV 
T.a.v. de Directie
Nieuwe Kaai 19 bus 3, 2300 Turnhout
-    post@medicalmedicaltransport.be 


10.    Bevoegde rechtbanken
Ingeval van betwisting is enkel Belgisch recht toepasselijk en zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
 

bottom of page